Dokumente BERZH - Kosovo Roads Project, LAP

Ju lutemi të informoheni se procesi i shpronësimit për Projektet e Rrugëve Rajonale të Kosovës është në fazën e tij të hershme, duke përfshirë aktivitete të tilla si takime publike me palët e interesuara në përputhje me Ligjin për Shpronësimet dhe kërkesat e BERZH. Ju lutemi të informohet se përveç dispozitave të ligjit vendor dhe dëgjimit publik të kërkuar nga legjislacioni vendor, takimet publike do të ndërmerren gjithashtu për të zbatuar kërkesat në përputhje me Politikën Mjedisore dhe Sociale të BERZH-it. Planet për Përvetësimin e Tokave (LAP) për katër seksione rrugore kanë parashikuar takimet e konsultimeve publike, të cilat do të mbahen në një fazë të mëvonshme dhe palët e interesuara do të informohen paraprakisht. 

Plani i Përvetësimit të Tokës: Rruga Kllokot - Gjilan Plani i Përvetësimit të Tokës: Rruga për Qasje në Gjilan Plani i Përvetësimit të Tokës: Rruga për Qasje në Prizren  Plani i Përvetësimit të Tokës: Rruga për Qasje në Ferizaj 

Foto Galeria

Video Galeria

KOSOVO IN UNESCO