Konkurse

Shpallje për avancim - Inspektor i Transportit RrugorZyrtar/e për kontrollimin e peshave boshtore  Shpallje për avancim - Zyrtar i Arkivit Shpallje për avancim - Zyrtar për LicencimAnulim i konkursit - Zyrtar për rregullim ekonomikShpallja e konkursit - Zyrtar për kontrolle teknikeShpallja e konkursit - Zyrtar i PersonelitShpallje për avancim - Udhëheqës i Divizionit të Zhvillimit të Rrjetit RrugorShpallje për avancim - Udhëheqës i Divizionit të Auto ShkollaveRishpallja e konkursit: Inspektor/e i/e Transportit RrugorShpallja e konkursit - Inspektor i Transportit RrugorShpallja e konkursit - Zyrtar për kontrolle teknikeShpallja e konkursit - Zyrtar për rregullim ekonomikShpallja e konkursit - Zyrtar për menaxhimin e projekteveShpallja e konkursit - Zyrtar për GISAnulimi i konkursit për Drejtor i Departamentit Koordinues i Këshillit për Siguri në Komunikacion RrugorShpallja e konkursit - Drejtor i departamentit të KKSKRRShpallje e konkursit - Marrëveshje për shërbime të veçanta Shpallje për avancim - Udhëheqës/e i/e Divizionit për Zhvillimin e Politikave dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Transportin Tokësor Njoftim për kandidatin e suksesshëm - Udhëheqës i divizionit për politika zhvillimoreAnulim i konkursit - Udheheqës i njësisë regjionale për pantent shoferShpallja e konkursit - Udhëheqës i njësisë regjionale të patent shoferitAnulim i konkursit - Udheheqës i divizionit për ndërtim dhe rekonstruktim te rrugeveShpallje për avancim për Udhëheqës i Divizionit të Politikave ZhvillimoreShpallja e konkursit për Udhëheqës i Njësisë Regjionale për Patent ShoferShpallje për avancim për Udhëheqës i Divizonit për Ndërtim dhe Rekonstruktim të RrugëveShpallje për avancim për Udhëheqës i Divizonit Mirëmbajtje të RrugëveShpallje për avancim për Udhëheqës i Divizonit të Zhvillimit të Rrjetit RrugorShpallje për avancim: Udhëheqës/e i/e njësisë regjionale te patentë shoferit Shpallja për avancim: Zyrtar/e i/e Lartë Ekzekutiv/e Njoftimi për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm për pozitën e Zyrtar/e i/e larte per buxhet dhe financaANULIM I KONKURSITNjoftimi për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm për pozitën e Zyrtar/e i/e Lartë për Koordinimin e PolitikaveShpallje e konkursit - Zyrtar/e i/e Lartë për buxhet dhe financaShpallje e konkursit - Zyrtar/e i/e Lartë për Koordinim të PolitikaveNjoftimi për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm për pozitën e Zyrtar/e i/e ArkivësKËRKESA PËR PUNËSIMZyrtar/e i/e Lartë LigjorZyrtar/e i/e Lartë për Koordinim të Politikave Shpallje për rekrutim - Zëvendësdrejtor/esh për shërbime operative në AShNA - Vazhdim i konkursitShpallje për rekrutim - Zëvendësdrejtor/esh për shërbime administrative fianciare në AShNA - Vazhdim i konkursitNjoftimi për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm për pozitën e drejtorit të integrimeve europiane dhe koordinimit të politikaveShpallje e konkursit - Zyrtar/e i/e Arkivës/Zvaničnik Arhiva Zgjatje e konkursitShpallje per rekrutim - Zëvendësdrejtor/esh për shërbime operative në AShNAShpallje per rekrutim - Zëvendësdrejtor/esh për shërbime administrative fianciare në AShNAShpallje për rekrutim - Zyrtare i/e ArkivësShpallje e konkursit per rekrutim - Zyrtar i larte per koordinim te politikaveKonkurs për Drejtor i ASHNA-së - VazhdimKonkurs për Drejtor i ASHNA-sëAnulohet konkursi - Drejtor i Departamentit LigjorShpallja e konkursit per asistent/e administrative ne DACFTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT Për pjesëmarrje të Ekspertëve nëNjesinë Implementuese për Menaxhimin e projektit të ndërtimit të rrugës  Milloshevë – Mitrovicë Shpallje e konkursit per avancim - Drejtor i IEKP12.11.2015 Shpallje e konkursit per rekrutim - Drejtor i Departamentit Ligjor12.11.2015 Anulim Konkursi11.11.2015 Shpallje e konkursit per rekrutim - Drejtor i Departamentit Ligjor23.09.2015 Shpallje e konkursit per rekrutim - Drejtor i Departamentit LigjorSHPALLJA PËR AVANCIM
Titulli i vendit të punës: Drejtor/esh i/e Departamnetit për Integrime Evropiane dhe kordinim te Politikave
SHPALLJE PËR AVANCIM
Titulli i vendit të punës: : Drejtor/esh i/e Departamentit Ligjor
Shpallja e konkursit Teknike për matjen e ngarkesave boshtore Asistente ie Sekretariatit të këshillit për siguri në komunikacionin rrugorDrejtor i Departamentit për Integrime Evropiane dhe Kordinimin e PolitikaveAsistent/e Administrative - Departamenti i automjeteveAsistent/e Administrativ - Departamenti i aviacionit civil ANULIM I KONKURSI - Departamentin e Aviacionit CivilAnulohet konkursi për poziten, Drejtor/esh i/e Departamentit të Integrimeve Evropiane dhe Koordinimin e PolitikaveZyrtar për Transport TokësorZyrtar për pranimin e mallrave dhe sherbimeve Nëpunës Administrativ në PejëAsistent Administrativ në MitrovicëAsistent Administrativ në PejëZyrtar/e për infrastrukturë rrugore – tri (3) pozita

Foto Galeria

Video Galeria

KOSOVO IN UNESCO